Strefa - Rodziny

Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż:
1) administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Strefa Rodziny Marek Babik z siedzibą w Krakowie, ul. Heleny 22/78.
2)) Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z państwem umowy lub świadczenia usług przedstawianych w ofercie Strefy Rodziny Marek Babik.
3) podstawa prawna przetwarzania danych to: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO .
4) odbiorcą Pana(-i) danych osobowych będą firmy zewnętrzne współpracujące z Administratorem;
5) Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy lub do czasu przedawnienia wynikłych z niej roszczeń, a także przez okresy narzucone na Administratora przepisami prawa.
7) ma Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8) ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9) podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

10) Pana(-i) dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.